Cliëntenraad

Woonzorgcentrum Elim heeft een cliëntenraad die het locatiemanagement adviseert en ondersteunt bij het nemen van beslissingen. De raad bestaat uit (vertegenwoordigers van) bewoners en mensen die zich betrokken weten bij Elim.

“Na klachten over de kwaliteit van de maaltijden, heeft de cliëntenraad zich actief ingezet voor verbetering. Nu genieten de bewoners weer van voedzaam en smakelijk eten!”

De samenstelling van de cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat op dit moment uit zeven leden, waaronder twee bewoners en twee vrijwilligers. Zij zijn ‘de ogen en oren’ van de cliëntenraad en weten goed wat er in het woonzorgcentrum speelt. Ook zijn er een voorzitter, een secretaris en een algemeen adjunct aangesteld. Met elkaar zetten zij zich actief in voor het welzijn van alle bewoners.

Heeft u vragen of wilt u meedenken? Dat waardeert de cliëntenraad zeer, want samen werken we aan een warm en veilig thuis voor alle bewoners.

Bij de receptie vindt u een ideeënbusje, maar online reageren kan ook:

Klacht of idee?

Laat het de cliëntenraad weten

Meedenken als lid van de cliëntenraad?

Meer informatie of aanmelden

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad van Elim kent een constructieve samenwerking met het locatiemanagement. Ongeveer zes keer per jaar houden zij een gezamenlijke vergadering. Tijdens deze vergaderingen wordt het huidige beleid in het woonzorgcentrum besproken.

Onderwerpen die besproken worden, zijn bijvoorbeeld:

 • De kwaliteit van de zorgverlening
 • De sfeer op de afdelingen
 • De aanstelling van medewerkers

Beslissingen over deze onderwerpen raken het dagelijks leven in het woonzorgcentrum. Het is daarom belangrijk dat de bewoners hier, via de cliëntenraad, zelf over mee kunnen praten.

Rechten cliëntenraad

Tijdens de vergadering kan de cliëntenraad zich beroepen op een aantal rechten:

 • Recht op informatie
  De cliëntenraad ontvangt alle informatie die nodig is om als volwaardige partner mee te  kunnen praten over het beleid van het woonzorgcentrum.
 • Recht op overleg
  Als bewoner van Elim heeft u er recht op te weten wat er speelt in uw huis. Voordat een beslissing wordt genomen die het dagelijks leven van de bewoners raakt, zal de directie daarom eerst overleggen met de cliëntenraad.
 • Recht om ongevraagd te adviseren
  Wanneer het management overlegt met de cliëntenraad, heeft de raad het recht om voorstellen te doen over alle onderwerpen die voor de bewoners van belang zijn. Daarnaast mag de cliëntenraad ook (on)gevraagd advies uitbrengen. Het management hoeft overigens niet over alle onderwerpen de cliëntenraad te raadplegen.
 • Adviesrecht
  In de wet is vastgelegd over welke onderwerpen het management de cliëntenraad verplicht is te raadplegen. Denk hierbij aan een samenwerking of fusie, een belangrijke wijziging in de organisatie of het benoemen van een manager en een lid van de Raad van Toezicht. De cliëntenraad maakt bij deze onderwerpen gebruik van het adviesrecht.
 • Verzwaard adviesrecht of instemmingsrecht
  Wanneer de besluitvorming rondom een onderwerp direct in het belang van de bewoners is, kan de cliëntenraad gebruik maken van het verzwaard adviesrecht of instemmingsrecht. Denk bijvoorbeeld aan het veranderen van het tijdstip van de warme maaltijd, of het benoemen van een klachtencommissie. Het management kan bij dit soort onderwerpen alleen een besluit nemen als de cliëntenraad ermee instemt. In deze gevallen heeft de cliëntenraad een ‘verzwaard adviesrecht’. Dit recht heeft betrekking op onder andere:

  • Recreatiemogelijkheden en ontspanningsactiviteiten;
  • Het kwaliteitsbeleid;
  • De klachtenregeling en het aanwijzen van personen die deze klachten behandelen;
  • Het algemene beleid van Elim over:
   • Voeding
   • Veiligheid
   • Gezondheid
   • Hygiëne
   • Geestelijke verzorging en maatschappelijke bijstand
 • Bindende voordracht lid Raad van Toezicht
  De cliëntenraad mag meebeslissen in de samenstelling van de Raad van Toezicht. Dit betekent dat de cliëntenraad ten minste één persoon ter benoeming bindend voordraagt.